Star of life

Градски завод
за хитну медицинску помоћ

pdfПозив за достављање понуда.pdf

pdfЈавна набавка мале вредности-набавка канцеларијског материјала ЈН бр.5-16.pdf

pdfОбавештње о продужењу рока за подношење пријава.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације за ЈН 5/16 канцеларијаски материјал.pdf

pdfИзмењена и допуњена конкурсна документација за ЈНМВ 5/16 - набавка кацеларијског материјала.pdf

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда.pdf

pdfОдговори и појашњење документације 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне докуентацје за ЈН 5/16 канцеларијски матреијал .pdf

pdfИзмењена и допуњена конкурсна документација за ЈНМВ 5/16 - набавка кацеларијског материјала.pdf

pdfОдговори на питање бр.2 ЈНМВ 5/16 .pdf

pdfОдговори на питање бр.3 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОдговори на питање бр.4 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОдговори на питање бр.5 ЈНМВ 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације бр.3.pdf 

pdfИзмењена конкурсна документација ЈНМВ 5/16.pdf

pdfОбавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 5/16.pdf

pdfИзмене и допуне конкурсне документације јнмв 5/16.pdf

pdfКонкурсна документација ЈНМВ бр.5/16-канцеларијски материјал-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ.pdf

pdfОдлука о додели уговора за ЈН 5/16 набавка канцеларијског материјала.pdf

pdfОбавештење о закљученом уговору.pdf