Nabavka rezervnih delova za vozila

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku: nabavka rezervnih delova za vozila za JN 2/15

Odgovor na pitanja za JN 2/15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 2/15

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 2 za JN 2/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Auto-mehanika promet d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Bianco trade d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru N glass sevice d.o.o

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Shoupgroup d.o.o


Nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku : nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala za JN 4/15

Tabele iz priloga 3 i 7

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija za nabavku u otvorenom postupku: nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala za JN 4/15

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanja za JN 4/15

Odgovor na pitanja za JN 4/15

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmenjena i dopunjena konkursna dokumentacija - u prilogu izmena i dopuna

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN 4/15

Obaveštenje o obustavi


Nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala 4A/15

Odluka o dodeli ugovora za pregovarački postupak bez objavljivanja poziva: nabavka medicinskih sredstava i ostalih materijala za JN 4A/15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 4A/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 4A/15


Nabavka lekova

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka lekova br. Jn 3/15

Tabele iz priloga 3 i 7

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za JN 3/15

Izmene i dopune konkursne dokumentacije broj 2 za JN 3/15

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 3, 21 i 28

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Farmalogist d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Anlek d.o.o.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ecotrade d.o.o.


Nabavka lekova

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka lekova br. Jn 3A/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3A/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 3A/15


Nabavka lekova

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka medicinskog gasa br. Jn 3B/15

Izmena i dopuna za JN 3B/15

Obaveštenje o produženju roka za JN 3B/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 3B/2015


Nabavka kancelarijskog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka kancelarijskog materijala br. Jn 5/15

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda

Odgovor na pitanja za JN 5/15

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 5/15

Odgovor na pitanja za JN 5/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Tabulir komerc d.o.o.


Nabavka štampanog materijala

Poziv za dostavljanje ponuda za JN 6/15

Javna nabavka male vrednosti: nabavka štampanog materijala br. Jn 6/15

Odgovor na pitanja za jn 6/15

Odgovor na pitanja za jn 6/15

Odgovor na pitanja za jn 6/15

Obaveštenje o zaključenom ugovor Grafokarton d.o.o.


Nabavka ulja i maziva

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka ulja i maziva br. Jn 7/15

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za jn 7/15

Obaveštenje o produžetku roka za jn 7/15

Obaveštenje o obustavi postupka za jn7/15


Nabavka ulja i maziva

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka ulja i maziva br. Jn 7A/15

Odgovor na pitanja za jn 7A/15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 7A/15


Nabavka materijala za održavanje higijene

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka materijala za održavanje higijene br. Jn 8/15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 8/15


Nabavka materijala za održavanje higijene

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka male vrednosti: nabavka materijala za održavanje higijene br. Jn 8A/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 8A/15


Nabavka goriva

Prethodno obaveštenje za javnu nabavku Energenata- gorivo za vozila

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku nabavka dobara : Nabavka energenata – goriva za vozila JN 12/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 12/15


Nabavka dobara za restoran

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku : Nabavka dobara za restoran JN 10/15

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 10/15 – partija 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 10/15 partija 7

Obaveštenje o obustavi


Nabavka pneumatika

Poziv za dostavljanje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku : Nabavka pneumatika JN 11/15

Odgovor na pitanja

Odgovor na pitanja 2

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN 11/15

Odgovor na pitanja 3

Odgovor na pitanja 4

Odgovor na pitanja 5

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 11/15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jn 11/15


Nabavka medicinske opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku nabavka dobara: Nabavka medicinske opreme JN 9/15

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Odgovor na pitanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 9/15


Nabavka zaštitne odeće - zimskih uniformi

Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka u otvorenom postupku : Nabavka zaštitne odeće – zimskih uniformi JN 13/15

Modeli – amblema

Izmene i dopune modela amblema

Odgovor na pitanja za JN 13/15

Odgovor na pitanja za JN 13/15

Odgovor na pitanja za JN 13/15

Odgovor na pitanja za JN 13/15

Dodatna pitanja i pojašnjenja

Izmenjen i dopunjen tekst konkursne dokumentacije za JN 13/15

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN 13/15

Odluka o dodeli ugovora za JN 13/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U VIDU POKLON POKLON ČESTITKI

Poziv za podnošenje ponuda JN 14/15

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI : NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U VIDU POKLON POKLON ČESTITKI JN 14-15

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka za JN 14-15


Nabavka novogodišnjih paketića u vidu poklon čestitki

Poziv za podnošenje ponuda JN 14a/15

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI : NABAVKA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U VIDU POKLON POKLON ČESTITKI JN 14a-15

Odluka o dodeli ugovora za JN 14A/15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru