Načelnik Centra: Prim. dr sci med. Slađana Anđelić
Glavni tehničar: Vmt Srđan Stojanović
Glavni tehničar za kontinuiranu edukaciju i stručno usavršavanje: Spec. strukovni med. teh. Dragoslav Itov
Broj telefona Centra: 011 3615-015
e-mail: smc@beograd194.rs

ODSEK ZA STRUČNO-METODOLOŠKI RAD I EDUKACIJU

Delatnost:

 • Vrši izradu i akreditaciju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u Zavodu i van njega, kao i realizaciju istih.

 • Priprema i realizuje programe obuke paramedicinskih kadrova.

 • Priprema stručno-metodološka uputstva za zbrinjavanje najvažnijih urgentnih stanja na prehospitalnom nivou u skladu sa najnovijim vodičima dobre kliničke prakse (domaćim i inostranim), a u saradnji sa profesorima Medicinskog fakulteta.

 • Organizuje sprovođenje obaveznog kliničkog staža za lekare i medicinske tehničare.

 • Organizuje i sprovodi redovne godišnje treninge u periodu januar – decembar za sve zaposlene u Zavodu.

 • Učestvuje u redovnoj dodiplomskoj nastavi visokog obrazovanja (Medicinski fakultet, visoke medicinske škole strukovnih studija).

 • Učestvuje u poslediplomskoj nastavi (klinički staž, specijalizacije i uže specijalizacije, magisterijumi, doktorati).

ODSEK ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Delatnost:

 • Pokreće i koordinira ostvarivanje stručne i naučne saradnje sa drugim zdravstvenim ustanovama i naučnoistraživačkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 • Organizuje sprovođenje domaćih i međunarodnih studija i istraživačkih projekata važnih za Zavod.

 • Koordinira rad naučnog i uređivačkog odbora Naučnog časopisa urgentne medicine »Halo 194«.

 • Procenjuje kvalitet stručnih radova i daje predloge za njihovu prezentaciju na naučnim i stručnim skupovima.

ODSEK ZA MEDICINSKU INFORMATIKU, ANALITIKU I STATISTIKU

Načelnik odseka: Prim. Dr Snežana Petrović
Šef odseka: Prim. Dr Zagorka Maksimović

Delatnost:

 • Prikupljanje i čuvanje medicinske dokumentacije

 • Obrada podataka iz lekarskih izveštaja o obavljenim intervencijama ekipa HMP

 • Praćenje pokazatelja kvaliteta rada za hitnu medicinsku pomoć

 • Izrada mesečnih i periodičnih tabela i grafikona sa podacima o radu ekipa HMP

 • Unos podataka i izrada elektronske fakture za pružene usluge, utrošene lekove i sanitetski materijal

 • Evidencija korišćenja lekova i sanitetskog materijala

 • Izrada i administriranje web stranice zavoda

 • Upravljanje i održavanje kompjuterske mreže, opreme i internet tehnologije u zavodu

 • Učešće u projektovanju i primeni medicinskog programa u okviru informacionog sistema

 • Kontrola podataka vezanih za poslove u odseku i sprovođenje kvaliteta rada

Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).
Prihvatam Odbijam