Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd je regionalni lider u oblasti prehospitalne urgentne medicine. Pruža medicinske usluge za preko 1.600.000 stanovnika na području 11 gradskih opština (oko 1.500km²) u oblasti zbrinjavanja teško povređenih i kritično obolelih. Svoje organizaciono ustrojstvo zasniva na načelima brze i efikasne medicinske pomoći bazirane na univerzalnim načelima – doktrinarnim stavovima urgentne medicine. Urgentna medicina nisu samo hitna stanja koja se dešavaju kao posledica nesreća u civilnim ili ranjavanja u ratnim uslovima. Ona pokriva i širok dijapazon patologije s karakteristikom hitnosti unutar svih medicinskih disciplina (internističke, hirurške, uže traumatološke i druge) gde je neophodno zbrinjavati pacijente prema stepenu hitnosti. Da bi se kvalitetno i funkcionalno organizirao ovaj segment zdravstvene delatnosti, pre svega nužno je osigurati adekvatnu edukaciju zdravstvenih radnika prema svim tipovima složenosti (stepenu edukacije), što je delom i regulirano postojećim zakonskim aktima koja se bave ovim pitanjem.

Zavod u svom radu polazi od načela – zdravlje i dobrobit naših korisnika usluga je naš prioritet. Mi smo profesionalci koji svakom korisniku pristupamo sa razumevanjem i saosećanjem poštujići njegova prava i dostojanstvo.

Zaposleni Zavoda su visoko kvalifikovani profesionalci u svom pozivu i specijalno obučeni za pružanje hitne medicinske pomoći, na mestu povređivanja ili oboljevanja, korisnicima usluga na teritoriji grada Beograda.

Zavod danas broji preko 900 zaposlenih od čega oko 60% čine zdravstveni radnici. Lekarsku strukturu čine preko 250 doktora medicine, pretežno opšte medicine, specijalisti urgentne, opšte i interne medicine.Među zaposlenim lekarima preko 100 njih ima zvanje specijalista, među kojima je najviše zastupljeno specijalista urgentne medicine. Od ukupnog broja zaposlenih u Zavodu oko 30% (preko 270) čine strukovne medicinske sestre-tehničari, viši i srednji medicinski tehničari.Među strukovnim medicinskim sestrama-tehničarima Zavod ima i medicinskih sestara-tehničara sa specijalizacijom iz oblasti anestezije i reanimacije. Izuzetno veliku podršku medicinkom delu tima u ekipi pružaju vozači sanitetskog vozila, koji su završili posebnu ciljanu edukaciju, u Centru za stručno-metodološki rad edukaviju Zavoda.

Zavod, svojim korisnicima, na godišnjem nivou pruži blizu 1.000.000 zdravstvenih usluga. Radi se u smenama po 12 sati i u okviru jedne smene uspostavi se oko 1.600 kontakata preko »Call-centra«, a od toga se realizuje oko 150 urgentnih intervencija, što znači oko 300 intervencija u toku 24 sata. U svakom momentu u procesu rada uključene su 23 lekarske ekipe, i jedna specijalizovana pedijatrijska lekarska ekipa, koje su strateški raspoređene širom grada u 15 stanica na 11 gradskih opština, radi bržeg stizanja na mesto intervencije.Godišnji broj realizovanih lekarskih intervencija se kreće u proseku oko 95.000 na terenu, a ukupno sa intervencijama u ambulantama, uslugama sanitetskog transporta i prevoza bolesnika na hemodijalizu i drugim angažovanjima se ostvari preko 300.000 intervencija. Godišnje se ostvari blizu 4.000.000 pređenih kilometara.

МISIJA

Osnovna misija Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd je da pravovremeno i adekvatno odreagujemo na potrebe i zhteve svojih korisnika, najracionalnijim pružanjem visoko kvalitetnih zdravstvenih usluga u skladu sa savremenim profesionalnim standardima i realnim mogućnostima u cilju postizanja najboljih mogućih ishoda po zdravlje. Pored unapređenja i očuvanje zdravlja, što je opšti cilj rada zdravstvene službe, ciljevi kojima se teži su informisan i zadovoljan i korisnik i zdravstveni radnik. To se postiže kroz kontinuiranu edukaciju zaposlenih, unapređenje veština komunikacije, uvođenje novih tehnologija i informacionog sistema, zatim obnavljanje i inoviranje medicinskih aparata i druge opreme, renoviranje i uređenje radnog prostora, kontrolu i obezbeđenje uslova za siguran rad...

VIZIJA

Vizija Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd je efikasna, racionalna, savremena zdravstvena zaštita sa akcentom na vanbolničkoj urgentnoj medicini, omogućavanje, uz podršku sistema, sveobuhvatne, integrisane, efikasne i kvalitetne zdravstvene zaštite, kroz timski rad, profesionalno uvažavanje i partnerski odnos sa korisnicima. Uspostavljanje saradnje sa svim akterima lokalne samouprave, partnerstvo sa zajednicom i subjektima finansijske podrške, a sve u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i života korisnika.

Liderstvo i inovacije

Kao lider u oblasti prehospitalne urgentne medicine u regionu, se ponosimo inovacijama i usklađivanjem najnovijih dostignuća u medicini i tehnologiji, donoseći vrhunske rezultate u zbrinjavanju korisnika.

Ljudski resursi

Naši zaposleni su naša najveća prednost. Znanje, iskustvo, i razumevanje naših zaposlenih čine naš Zavod izuzetnim. Naša radna snaga uključuje obučene profesionalace iz različitih sredina i kultura, koje odražavaju raznolikost zajednice kojoj sa ponosom služe. 

Ponos i jedinstvo

Mi smo ponosni na posao kojim se bavimo i kvalitet naše usluge. Mi smo posvećeni jedno drugom i pacijenatima za koje smo uvek dostupni. 
Ova internet strana koristi kolačiće sajta, kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (kao što je analitika) i marketing kolačiće. Posetom i koriščenjem ovog web sajta Vi dajete Vašu saglasnost da Vaš pretraživač preuzme kolačiće sajta i (analitički) kolačiće koji nisu povezani sa marketingom. Vi prihvatate korišćenje drugih kolačića pritiskom na dugme „prihvati“. Ako ne pritisnete dugme „prihvati“, upotreba kolačića će biti ograničena na kolačiće sajta i kolačiće trećih lica koji nisu povezani sa marketingom (analitika).